ข้อมูลมาตรา 7

              มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานิเบกษา คือ

มาตรา 7(1) - (3)
  
         1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
           2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
           3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
           4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความทั้งนี้ฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นก
ารทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง